Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

Madsentropiahigh
7006 1ae7 500
Reposted fromPoranny Poranny viaataga ataga

March 17 2017

Madsentropiahigh
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna vianowaczi nowaczi

March 16 2017

Madsentropiahigh
6432 8c47 500
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viagoszko goszko

March 15 2017

Madsentropiahigh
2050 2b2d
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
Madsentropiahigh
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.

March 14 2017

Madsentropiahigh

March 13 2017

Madsentropiahigh
9263 1eb7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viareperkusje reperkusje
7936 f7c1 500
Reposted fromsunlight sunlight viareperkusje reperkusje
Madsentropiahigh
4153 e846
Reposted fromfhghjgfdk fhghjgfdk viareperkusje reperkusje
Madsentropiahigh
Ja lubię dziwaków. Raczej trudno zaufać komuś, kto na takim świecie umie zwyczajnie wyglądać i normalnie żyć.
— Haruki Murakami
Madsentropiahigh
6456 d272 500
Reposted fromreperkusje reperkusje
8717 89e3
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viareperkusje reperkusje
Madsentropiahigh
1061 93b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viareperkusje reperkusje
Madsentropiahigh
5152 17ff
Reposted fromnyaako nyaako viareperkusje reperkusje
Madsentropiahigh
9622 2540
Reposted fromlenka024 lenka024 viareperkusje reperkusje
Madsentropiahigh
6145 9ae4 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viareperkusje reperkusje
Madsentropiahigh
6886 6834
Reposted fromfoina foina viareperkusje reperkusje
Madsentropiahigh
0297 7735 500
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viareperkusje reperkusje
Madsentropiahigh
7583 7a87 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viareperkusje reperkusje
Madsentropiahigh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl