Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

Madsentropiahigh
4105 7d3b 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viapoolun poolun

May 10 2019

Madsentropiahigh
0477 6cfc 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapieceoflife pieceoflife
Madsentropiahigh
9863 7048 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreska freska
Madsentropiahigh
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viareloveution reloveution
Madsentropiahigh
2956 9c44
Reposted fromheroes heroes viaazazel azazel

May 07 2019

Madsentropiahigh
5253 fd3a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaMashe Mashe

April 29 2019

Madsentropiahigh
3815 d6de 500
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola
Madsentropiahigh
2236 9393 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

March 29 2019

Madsentropiahigh
8092 6043 500
Reposted fromjalu jalu vianeomodalna-art neomodalna-art

March 22 2019

Madsentropiahigh

March 21 2019

9437 922d 500
Reposted frominculubum inculubum viagazda gazda

March 10 2019

Madsentropiahigh
1866 759c
Reposted from4777727772 4777727772
Madsentropiahigh
4262 169c

March 08 2019

Madsentropiahigh
Nikt poza nami nie wie, jakie jesteśmy słabe, kiedy jesteśmy silne, ale też na odwrót.
— "Zdrój" Klicka
Reposted fromhesiamela hesiamela viapoolun poolun

February 28 2019

Madsentropiahigh
5088 2fea
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaWlodara Wlodara

February 25 2019

Madsentropiahigh
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Madsentropiahigh
2709 9750
Reposted fromzciach zciach viavongoogen vongoogen
Madsentropiahigh
Jeśli nie wiesz, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie... 
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromRowena Rowena viatalarcio talarcio

February 24 2019

Madsentropiahigh
5957 cca7 500
Reposted fromsavatage savatage viaMezame Mezame

February 20 2019

Madsentropiahigh
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja vialittlewhitelies littlewhitelies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl