Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

Madsentropiahigh
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viaKuishi Kuishi
Madsentropiahigh

September 04 2019

Madsentropiahigh

August 23 2019

Madsentropiahigh
6988 d42e 500
Reposted fromcontigo contigo viagdziejestola gdziejestola
Madsentropiahigh
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoolun poolun
Madsentropiahigh
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viamalaegoistka malaegoistka
Madsentropiahigh

August 13 2019

Madsentropiahigh
2839 0d9c
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viapoolun poolun

August 09 2019

Madsentropiahigh
Madsentropiahigh
0592 ddf0 500
Reposted fromwyczes wyczes
Madsentropiahigh
Marzy mi się domek w górach. Własny domek w górach.
Taki, co po wyjściu na balkon da mi to poczucie, że stoję w chmurach.
— Zeus
Reposted fromagatiszka agatiszka viaataga ataga
Madsentropiahigh
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaryjanejanis maryjanejanis
Madsentropiahigh
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viapoolun poolun
Madsentropiahigh
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaurinko aurinko

August 08 2019

Madsentropiahigh
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viapiehus piehus
Madsentropiahigh
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viapiehus piehus
Madsentropiahigh
Madsentropiahigh
4220 8cb6
Reposted fromnazarena nazarena viabanshe banshe

August 07 2019

Madsentropiahigh
6465 660f 500
Reposted fromyikes yikes viadjLangley djLangley
Madsentropiahigh
Wczoraj widziałam jesień we śnie
już jest coraz bliże
j
— Taco Hemingway - Sanatorium (feat. Dawid Podsiadło, Rosalie.)
Reposted fromsurpriseme surpriseme viaBrewOfLonging BrewOfLonging
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl